Audi, 2016 yılında sürücüsüz otomobil geliştirme hedefine, Amerika?da gerçekleştirdiği test sürüşüyle bir adım daha yaklaştı.

Mar­ka ­ta­ra­fın­dan özel ola­rak ge­liş­ti­ri­len ?Jac­k? tak­ma ad­lı A7 Sport­back 3.0 TFSI qu­at­tro mo­del oto­mo­bil, Ame­ri­ka­?da­ki Si­li­kon Va­di­si­?n­den sü­rü­cü­süz ola­rak baş­la­dı­ğı yol­cu­lu­ğu­nu 900 ki­lo­met­re son­ra Las Ve­ga­s?­ta son­lan­dır­dı. An­cak ABD ya­sa­la­rı­na gö­re, di­rek­si­yon ba­şın­da her­han­gi acil du­ru­ma kar­şı bir sü­rü­cü bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği için, yol­cu­luk sı­ra­sın­da bir ki­şi di­rek­si­yon ba­şın­da ha­zır bu­lun­du. Oto­mo­bil­de­ki sen­sör­ler 360 de­re­ce gö­rüş sağ­lar­ken, yük­sek çö­zü­nür­lük­lü 3D ka­me­ra da A7 Sport­bac­k?­in et­ra­fın­da­ki tra­fi­ği al­gı­la­ma­sı­na yardımcı ol­du.

surucusuzm1

CEVAP VER

Yorumunuzu Girin
Please enter your name here