Fiat Egea Ailesi’ne Hatc­hback ve Station Wagon da katıldı. Cenevre’de ilk kez sergilenen modeller için Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, “Bunlar sadece bizim değil fuarın da yıldızı” dedi…

Koç Hol­ding Şe­ref Baş­ka­nı Rah­mi M. Koç fu­ar­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bur­sa­’da üret­ti­ği­miz oto­mo­bil­ler sa­de­ce bi­zim de­ğil fua­rın da yıl­dı­zı. Ege­a’­nın üç mo­de­li­ni yan ya­na gö­rün­ce çok mem­nun ol­dum. Ça­lı­şan­la­rı­mız ile gu­rur duy­dum. Ba­şın­dan be­ri Ege­a pro­je­si­ni ta­kip edi­yo­rum. Lans­man ön­ce­si de ye­ni mo­del­le­ri­ni biz­zat in­ce­le­dim ve test et­tim. Üs­te­lik 5 yıl da ga­ran­ti ve­ri­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu.

FCA Stil Merkezi ve Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilen ve EMEA (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) Bölgesi’nde 40’tan fazla ülkede satılmak üzere Bursa’da üretilen Egea ailesi, bir arada ilk kez 86’ıncı Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Motor seçenekleri, kalite algısı, konfor ve çok amaçlılık gibi kriterlerde en iyi fiyat/kalite oranını sunmasıyla Avrupa’nın prestijli ödülü Autobest tarafından ‘Yılın Otomobili’ ödülüne layık görülen Fiat Tipo / Egea Sedanın yanı sıra merakla beklenen Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonları da fuarda büyük ilgi gördü.

YÜZDE 70’İ İHRAÇ EDİLECEK

Koç Hol­ding Oto­mo­tiv Gru­bu Baş­ka­nı Cenk Çi­men, Ege­a’­nın ilk mo­de­li Se­da­n’­ın dün­ya lans­ma­nı­nı İs­tan­bul Au­tos­ho­w’­da yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tır­ken, “Şim­di ise üç­lü Ege­a Ai­le­- si’­ni bu­ra­da hep bir­lik­te gö­rü­yo­ruz. Fi­at’­ın üç araç ile C sı­nı­fı­na güç­lü bi­çim­de dö­nü­şü­nü ifa­de edi­yor. Ege­a’­nın yüzde 70’i ih­raç edi­le­cek” de­di.

TÜR­Kİ­YE­’DE ZİR­VEYE ÇIKIYOR

To­faş CE­O’­su Cen­giz Erol­du ise Ege­a pro­je­si­ni 1 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tır­ken, 2023 yı­lı­na ka­dar 1.2 mil­yon üre­tim, 10 mil­yar do­lar ih­ra­cat he­def­le­dik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. Erol­du, “Üç ye­ni mo­de­li­miz, To­fa­ş’­ı dün­ya­nın pek çok nok­ta­sı­na güç­lü bir bi­çim­de ta­şır­ken, Fi­at’ı da Tür­ki­ye­’de zir­ve­ye çı­kar­a­cak” dedi.

Cenevre’nin yıldızı Egea!
Cenevre’nin yıldızı Egea!

CEVAP VER

Yorumunuzu Girin
Please enter your name here