Fi­at Ege­a Sta­ti­on Wa­go­n üretimine başlandı

Tür­ki­ye’de kom­pakt sı­nıf­ta yer­li üre­tim özel­li­ği ta­şı­yan tek sta­ti­on wa­gon mo­de­li ola­rak da ön pla­na çı­kan Ege­a Pro­je­si­’nin 3. mo­de­li olan Ege­a Sta­ti­on Wa­gon, To­fa­ş’­ın ih­ra­cat et­kin­li­ği­ni art­tı­ra­cak önem­li mo­del­ler­den biri ola­cak. To­faş CE­O’­su Cen­giz Erol­du, “Böy­le­ce bir yıl­dan kı­sa bir sü­re­de, üç ye­ni oto­mo­bil mo­de­li­ni dev­re­ye al­dı­k” de­di. Sta­ti­on Wa­gon, son­ba­hardan iti­ba­ren Türkiye’de sa­tı­şa su­nu­la­cak.

Fi­at Ege­a Sta­ti­on Wa­go­n üre­ti­mi­ne başlandı
Fi­at Ege­a Sta­ti­on Wa­go­n üre­ti­mi­ne başlandı

 

CEVAP VER

Yorumunuzu Girin
Please enter your name here