Mer­ce­des-Benz Türk, 2015 yı­lın­da bir­çok ye­ni­lik ile Tür­ki­ye oto­mo­bil pa­za­rın­da­ki id­di­ası­nı sür­dür­me­ye de­vam ede­cek.

Ye­ni yıl­da sa­tı­şa su­nu­la­cak mo­del­le­rin il­ki mart ayın­da. Mer­ce­des-May­bach S-Se­ri­si ha­li ha­zır­da­ki S-Se­ri­si­?n­den da­ha uzun bir ta­sa­rı­ma sa­hip bu yep­ye­ni araç, May­bach ru­hu ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ke­cek. Ni­san ayın­da sü­rüş di­na­mik­li­ği, yük­sek per­for­man­sı, dü­şük ya­kıt tü­ke­ti­mi ve ve­rim­li­li­ği ile Mer­ce­des-AMG ta­ra­fın­dan ilk kez üre­ti­len Mer­ce­des-AMG GT Tür­ki­ye pa­za­rın­da ye­ri­ni ala­cak.

Mer­ce­des-Ben­z?­in ürün port­fo­yü­ne ilk kez ek­le­di­ği GLE Co­upÈ, Ey­lül ayın­da ta­nı­tı­la­cak. GLE (Mer­ce­des-Ben­z?­in SUV seg­men­tin­de M-Se­ri­si mo­de­li­nin ye­ni is­mi) ai­le­si­nin ilk üye­si olan GLE Co­upÈ?nin dün­ya lans­ma­nı ocak ayın­da Det­ro­it Oto­mo­bil Fu­arı­?n­da ger­çek­le­şe­cek. Ekim ayı iti­ba­rıy­la yı­lın son çey­re­ğin­de ise ye­ni GLE (Ye­ni­le­nen M-Se­ri­si) ve ye­ni GLC (GLK mo­de­li­nin ye­ni je­ne­ras­yo­nu) sa­tı­şa su­nu­la­cak.

Mercedes-Benz-AMG_GT_2016-4

CEVAP VER

Yorumunuzu Girin
Please enter your name here